Uznání dluhu

Jste v situaci, že Vám někdo dluží peníze a máte strach, že Vám je již nevrátí, či naopak pozdě splácíte a nechcete skončit v exekuci?

Co je uznání dluhu a jeho formy

Uznání dluhu je písemné prohlášení dlužníka, kterým uznává dluh vůči věřiteli a zavazuje se jej uhradit za nových podmínek. Nastavuje se tak obvykle splátkový kalendář, úroky či smluvní pokuta, resp. úroky z prodlení. Obvykle se k němu přistupuje za situace, kdy dlužník nemá na řádné splácení dluhu.

Uznání dluhu může mít formu jednostranného prohlášení či oboustranné dohody.  U jednostranného prohlášení není třeba věřitelův podpis. Pří dvoustranné dohodě, kterou se nastavuje splátkový kalendář, je vhodné uvést, že v případě nezaplacení jedné ze splátek je dlužník povinen splatit vše najednou; dlužník tak ztratí výhodu splátek. Pokud by úmyslem stran bylo sjednání i smluvní pokuty (např. pro nedodržení nově nastavených splátek), bude zapotřebí vždy oboustranné dohody, tj. nepostačí jednostranné uznání dluhu ze strany dlužníka.

Uznání dluhu je výhodou

Pokud je nakonec celá záležitost řešena soudně, představuje uznání dluhu velkou výhodu pro věřitele. Věřiteli stačí jako důkaz existence pohledávky předložit uznání dluhu a je na dlužníkovi, aby prokázal, že pohledávka neexistuje. Obrací se tak důkazní břemeno v neprospěch dlužníka.

Kromě významné posílení procesní pozice věřitele v soudním sporu je další výhodou i to, že se prodlužuje promlčecí lhůta dluhu na 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za 10 let od posledního dne určené doby. Desetiletá promlčecí lhůta se však nevztahuje na úroky.

Problémy se vzory ke stažení

Ač na internetu naleznete mnoho vzorů ke stažení (často i správných), můžete se připravit o výhody, které byste mohli získat, pokud by dokument byl připraven na míru zkušeným advokátem, příp. stažený vzor bude cílit na jiné situace (což laik na první pohled nepostřehne). Při přípravách dokumentů Vám rádi pomůžeme, proto nás neváhejte kontaktovat.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.