Trestní řízení - stručný průvodce

Trestní řízení - stručný průvodce

Dostali jste se do křížku se zákonem a hrozí vám trestní stíhání? Nevíte co dělat a co vás čeká? Advokát je tu proto, aby vám pomohl zorientovat se ve vaší situaci, navrhl vám nejvhodnější postup a případně vám poskytl obhajobu. Jelikož v trestním řízení bývají velmi krátké lhůty, kdy je třeba reagovat téměř okamžitě, obraťte se na advokáta co nejdřív.

Fáze prověřování (postup před zahájením trestního stíhání)

Nejprve vás pravděpodobně kontaktuje Policie ČR a požádá vás o podání vysvětlení. (Je nutné podotknout, že vysvětlení podávají v této fázi různé osoby, např. svědci, podezřelý, či další osoby, které by o věci mohly cokoliv vědět, tudíž pokud vás policie takto osloví, neznamená to automaticky, že vás má za osoby podezřelé.) Ve fázi prověřování se Policie ČR snaží zjistit základní informace o skutku, který se možná stal, a o osobě, která skutek spáchala. Již v této fázi může být u podání vysvětlení přítomen váš advokát (a to, ať jste již v pozici svědka či osoby podezřelé).

V případě, že netušíte, jakou roli v konkrétní věci hrajete, konzultace s advokátem a doprovod k podání vysvětlení může často předejít řadě problémů. Často se stává, že se podezřelým může stát osoba až na základě svého vlastního podaného vysvětlení. Proto je vhodné se s advokátem poradit, zda vysvětlení podávat nebo ho odmítnout, neboť platí pravidlo, že každý, koho Policie ČR osloví, má právo nevypovídat, pokud by tím sobě či osobě blízké mohl přivodit trestní stíhání.

Pokud Policie ČR dojde k názoru, že se skutek, který má znaky trestného činu, stal, a dojde též k názoru, že jej spáchala určitá osoba, postupuje celá záležitost do další fáze, kdy je zahájeno trestní stíhání příslušné osoby.

Fáze vyšetřování (po zahájení trestního stíhání - před Policií ČR)

Tato fáze se zahajuje doručením usnesení o zahájení trestního stíhání (jinými slovy sdělením obvinění). Proti zmíněnému usnesení je přípustná stížnost, o které rozhoduje státní zástupce.

Lhůta pro podání stížnosti je však velice krátká, pouhé tři dny.  Proto, pokud chcete stížnost podávat, doporučujeme co nejrychleji (ideálně bezodkladně v den doručení usnesení) vyhledat odbornou pomoc advokáta, který již bude vědět, jak se má zachovat.

Úspěšnost stížnosti pak závisí jednak na tom, co se ve skutečnosti stalo, jakož i na právních i skutkových argumentech, proč není zahájení trestního stíhání zákonné. Stížnost může být podána i bez odůvodnění, avšak snižuje se tím pravděpodobnost, že stížnosti bude vyhověno. Pokud jste podali neodůvodněnou stížnost, a ještě o ní nebylo rozhodnuto, stále je čas vyhledat advokáta, aby odůvodnění stížnosti doplnil.

Doručením shora uvedeného usnesení se zároveň z osoby podezřelé stává obviněný, čímž současně taková osoba nabývá některé procesní práva, např. právo nahlížet do policejního spisu, někdy též vzniká právo na nutnou obhajobu, apod.

Po doručení usnesení o zahájení trestního stíhání vás Policie ČR předvolá k výslechu. I při tomto výslechu máte právo na přítomnost vašeho advokáta (v případě nutné obhajoby jste povinni mít při výslechu advokáta), se kterým se můžete v některých situacích poradit, který vám může klást doplňující dotazy a který hlídá celý průběh výslechu tak, aby byl činěn v mezích zákona, bez nátlaku Policie ČR a byl správně zaprotokolován. Mít proto s sebou dobrého advokáta se obvykle vyplatí.

Následují různé výslechy svědků, další případné vyšetřovací úkony Policie ČR a konečně pak závěrečné prostudování spisu, kde má obviněný a jeho advokát možnost učinit návrhy na doplnění dokazování a učinit návrh, jak pokračovat ve věci dále (např. aby trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, viz problematika tzv. odklonů). Závěrem Policie ČR věc se svým návrhem předá státnímu zastupitelství.

Fáze podání obžaloby

Často je věc Policií ČR předávána státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Státní zastupitelství pak obvykle tuto obžalobu sepíše a posílá ji příslušnému soudu. Z obviněného se tímto stává obžalovaný.

Fáze před soudem

Pokud je obžaloba z pohledu soudu v pořádku, soud nařizuje ve věci hlavní líčení, kde opět vyslechne obžalovaného a provede důkazy např. výslechem svědků, čtením listin apod. I v této fázi je vhodné být zastoupen svým advokátem, který ví, jak se v příslušných situacích zachovat a který závěrem přednáší závěrečnou řeč obsahující skutkové a právní hodnocení věci, která je pro soud velmi významná.

Následuje vynesení rozsudku, proti kterému se lze případně odvolat k nadřízenému soudu (II. instance). Ve stanovených případech pak lze proti rozsudku soudu II. instance podat i dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Doporučení advokátní kanceláře

Vzhledem ke složitosti trestního řízení (jehož veškeré aspekty nelze na tomto místě podrobně popsat) a následkům, které často z trestního řízení plynou (např. trest odnětí svobody vykonávaný ve věznici, nemožnost vykonávat po určitou dobu vybraná zaměstnání či podnikatelskou činnost), je dobré mít již od počátku trestního řízení zastání v dobrém advokátovi. Pokud se v takové situaci nacházíte, neváhejte nás kontaktovat, budeme vám oporou ve složité životní situaci.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.