Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Odklony jsou formy trestního řízení, které se končí jiným způsobem, než před soudem (případně takto může skončit trestní řízení i před soudem). Odlišují se svými podmínkami, jakož i svými následky. Pro osobu obviněnou jsou však často příznivější, než řešení věci před soudem. Při odklonech buď není obviněnému uložen trest žádný, případně je takový trest jen mírný. Současně v některých případech nedojde u obviněného ani k záznamu v Rejstříku trestů. Nutné je však podotknout, že řešení věci odklonem není automatické, a proto je vhodné v případě, že vám hrozí trestní stíhání, poradit se o těchto možnostech s advokátem, který s vámi záležitost probere a doporučí nejvhodnější řešení.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

O podmíněném zastavení trestního stíhání rozhoduje se souhlasem obviněného v přípravném řízení státní zástupce, případně pokud se věc přeci jen dostane až k soudu, pak o ní rozhoduje soud.

Předpokladem, aby mohlo být stíhání podmíněně zastaveno, jsou následující:

 • jde o přečin (pozn. přečiny jsou nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do pěti let),

 • obviněný se k činu doznal,

 • obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,

 • vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a

  a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

V případě, že je vydáno rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, je v něm stanovena zkušební doba, a to zpravidla na šest měsíců až dva roky. Pokud obviněný vyhoví stanoveným podmínkám a po celou zkušební dobu vede řádný život, vysloví soud, případně státní zástupce, že se obviněný osvědčil. Obviněný pak nemá ani záznam v Rejstříku trestů, jelikož nebyl odsouzen (vyjma jeho opisu, kde je záznam o podmíněném zastavení trestního stíhání evidován - opis však není nikdy předkládán zaměstnavateli při žádosti o zaměstnání, ledaže se jedná o některé kontrolované zaměstnání jako např. práce v ozbrojených složkách apod.). Pokud se však obviněný neosvědčí (např. bude pokračovat v páchání další trestné činnosti či poruší jiné stanovené povinnosti), pokračuje se v trestním řízení dále.

Narovnání

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání se nestanovuje žádná zkušební doba, avšak je potřeba souhlas poškozeného, jakož i složení určitého peněžního obnosu na účet soudu coby peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

O narovnání rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem pak soud.

Podmínky jsou následující:

 • obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,

 • obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem,

 • obviněný vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání,

 • obviněný složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a

 • soud či státní zástupce považuje takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.

Rozhodnutí o narovnání (jehož součástí je i zastavení trestního stíhání) je konečné a trestní řízení již nelze znovu obnovit jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání.

Dohoda o vině a trestu

Dohodu o vině a trestu lze sjednat jen u trestných činů, které jsou přečiny nebo zločiny (tedy nikoliv zvlášť závažné zločiny, kterými jsou úmyslné trestné činy s horní hranicí odnětí svobody nejméně deset let) a obviněný není ani mladistvý ani uprchlý.

Dohodu o vině a trestu uzavírá obviněný se státním zástupcem. Podmínkou je, že se v dohodě obviněný dozná ke své vině; za to mu státní zástupce udělí nižší trest.

O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud, a to ve veřejném zasedání. Soudce v tomto řízení vyzve obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda

 • rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,

 • prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil jej dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,

 • jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil (s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé trestního řádu).

Soud po vyjádření obviněného umožní taktéž poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil.

Dokazování v daném případě soud neprovádí. Považuje-li to za důležité, může soud vyslechnout obviněného či opatřit potřebná vysvětlení.

Dalším z možných odklonů v trestním řízení je odstoupení od trestního stíhání; tento odklon se však uplatňuje pouze u mladistvých pachatelů trestných činů, kteří jsou vždy povinně zastoupeni advokátem a mají možnost se o tomto typu odklonu se svým advokátem poradit; proto o tomto typu odklonu tento článek blíže nepojednává.

Pokud se domníváte, že je u vás možnost využít shora popsaných odklonů, neváhejte nás kontaktovat, budeme vám oporou ve složité životní situaci. Více o průběhu běžného trestního řízení se dočtete v článku zde.  

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.