Mimosoudní vymáhání pohledávek

Vymáhání dluhů je nejspíš pro každého nepříjemnou záležitostí. Samozřejmě, existují vymahačské firmy, které leckdy postupují na hraně zákona, což sice připraví mnoho vrásek dlužníkovi, avšak často i věřiteli. Jednou z cest, jak řešit neuhrazené faktury, nesplacené půjčky či nezaplacené výživné je mimosoudní vymáhání pohledávek. Věřitel touto legální cestou získá mnoho výhod, které mu při případném následném soudním sporu připraví lepší vyjednávací podmínky. 

Postup při mimosoudním řešení pohledávek

Naše advokátní kancelář postupuje následovně. Nejprve provede analýzu solventnosti dlužníka, tj. z dostupných rejstříků zjistíme, zda má neplatič z čeho dluh uhradit, a jestli má význam se do vymáhání pouštět. Následně naše advokátní kancelář zašle dlužníkovi předžalobní výzvu, kterou jej vyzveme k dobrovolnému zaplacení pohledávky (tj. aniž by se zahajovalo soudní řízení) či nalezení jiného řešení umoření dluhu. Současně je tato výzva podmínkou pro to, aby věřiteli v případě úspěchu soud přiznal náklady spojené s řízením (náklady na právní zastoupení advokátem). Ideální též je získat od neplatiče potvrzení o uznání dluhu.

Varianty řešení se následně rozdělí podle toho, jak dlužník reaguje, konkrétně zda dlužník chce plnit a dluh dobrovolně plní či dluh formálně chce plnit, avšak fakticky neplní, resp. nechce plnit dluh vůbec či nereaguje. 

Postup, kdy dlužník chce uhradit dluh

Pokud dlužník chce uhradit dluh dobrovolně, sjednáváme nejčastěji splátkový kalendář, případně jiné podmínky podle dohody s věřitelem. Součástí této dohody je i uznání dluhu. Uznání dluhu mnohonásobně posílí Vaši pozici věřitele v případě, že by mimosoudní řešení z jakéhokoliv důvodu ztroskotalo a věc se posunula do roviny soudního sporu. V takovém případě je to následně dlužník, který musí prokazovat, že jeho dluh vůči věřiteli neexistoval. Bez uznání dluhu je to naopak věřitel (v pozici žalobce), který u soudu nese důkazní povinnost k prokázání svých tvrzení. Pokud jste věřitel, uznání dluhu vám pomůže i v případě, kdy nemáte dostatek jiných důkazů pro zahájení soudního řízení.

Postup, kdy dlužník fakticky nechce uhradit dluh

Pokud neplatič sice na dohodu přistoupí, ale následně ji nenaplní, je pak základním podkladem pro soudní řízení výše uvedené uznání dluhu. Díky uznání dluhu je Vaše pozice věřitele u soudu významně posílena, protože máte písemný důkaz o vzniku pohledávky. Naše advokátní kancelář nadto v dohodách pro své klienty - věřitele sjednává výhodné podmínky a pokud dlužník nebude dluh řádně splácet, lze předem dohodnout i smluvní pokutu, případně i další zajištění. Není třeba mít obavy ani ze splátkového kalendáře, neboť je možné do dohody o splátkovém kalendáři zapracovat formulaci, že v případě nezaplacení jakékoliv splátky se stává splatný celý dluh najednou.

Postup, kdy dlužník nechce uhradit dluh vůbec

V těchto případech, kdy dlužník nereaguje na zaslání předžalobní upomínky či dluh jinak popírá, je jedinou možnou cestou zahájit soudní, příp. rozhodčí řízení. Se soudním vymáháním pohledávek má naše advokátní kancelář bohaté zkušenosti.

Pohledávku lze samozřejmě zajistit i jinými způsoby. Kupříkladu lze uvést zástavní právo, zajišťovací převod práva, vystavení blankosměnky či notářský zápis s přímou vykonavatelností. Naše advokátní kancelář Kolář & Herudková Vám zajistí profesionální jednání s dlužníkem, na míru vám vybere vhodné zajištění pohledávky, poskytne korektní přístup a především důslednost při vymáhání Vaší pohledávky. Kontaktujte nás a svěřte vymáhání dluhů do našich rukou. První informativní schůzka je zdarma.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.