Klára Herudková

Telefon             +420 777 735 379
               
E-mail             herudkova@kolarherudkova.cz
               
Vzdělání             Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta, titul Mgr.
               
Členství             Česká advokátní komora
               
Jazyky             angličtina
               
Specializace             obchodní společnosti, podnikové a pracovní právo, rodinné právo (zejm. rozvody, výživné, svěření do péče), smluvní agenda, nemovitosti

 

Klára Herudková je absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila na notářském úřadě v Třebíči a v rámci spolku Evropské asociace studentů práva.

Po absolvování právnické fakulty působila více jak 6 let v pražské advokátní kanceláři CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, kde poskytovala právní poradenství klientům působícím mimo jiné v oblasti bytové výstavby a pronájmu nemovitostí, školství a specializované techniky, jakož i veřejnoprávním korporacím. Současně spolupracovala na kauzách významných privátních klientů přední advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

V minulosti se podílela především na poskytování právního poradenství v oblasti práva obchodních společností, pracovního a rodinného práva, a dále při přípravě různých typů smluvní dokumentace. Má zkušenosti s řešením sporů v řízeních před obecnými soudy všech stupňů a správními orgány včetně přezkumných řízení ve správním soudnictví a řízení před Nejvyšším správním soudem.

V oblasti korporátního a podnikového práva se zaměřuje na poskytování komplexní péče zastupovaným obchodním společnostem a firmám, která zahrnuje zejm. sepisy a revize smluvní dokumentace při odběratelsko - dodavatelských vztazích, vyhodnocování a řešení sporné agendy firem včetně zastupování před soudy a správními orgány, komunikace s jejich obchodními partnery, jakož i vedení korporátní agendy, včetně přípravy valných hromad a změn ve vlastnické a personální struktuře společností apod.

V oblasti pracovního práva má rozsáhlé zkušenosti s přípravou individuálních pracovních a manažerských smluv, odpovědnostních dohod, interních směrnic a pracovních řádů, jakož i dokumentů sloužících k rozvázání pracovního poměru. Zastupovala podnikatelské subjekty i privátní klienty před obecnými soudy v různých typech pracovněprávních sporů, včetně sporů o náhradu škody vzniklé z pracovního úrazu či nemoci z povolání.

V oblasti rodinného práva se specializuje na vedení rozvodových sporů, včetně těch s mezinárodním prvkem, a souvisejících otázek týkajících se zejména majetkového vypořádání, výživného a svěření nezletilých dětí do péče. Bohaté zkušenosti nabyla též ve sporech rodičů vznikajících při vykonávání rodičovské zodpovědnosti, jakož i ve sporech o určení otcovství.

Nad rámec běžných občanskoprávních a obchodních smluv se zaměřuje též na přípravu a revizi netypizovaných smluv podnikatelských subjektů (tzv. inominátní smlouvy), a dále smluv v oblasti duševního vlastnictví.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.