Ceník služeb

Máte obavu, že jsou pro Vás naše právní služby cenově nepřijatelné? Svěřte se nám, pokusíme se pro Vás najít řešení.

Úvodní právní konzultaci poskytujeme zdarma (prvních 20 minut). První schůzka s klientem obvykle zahrnuje předběžné právní posouzení, zhodnocení rizik a návrh dalšího postupu v dané věci.

Posléze advokátní kancelář sjednává následující typy odměn za právní služby:

Pevná odměna

Pevná odměna bývá s klienty sjednána jako předem určená pevná částka za vyřízení celé záležitosti či sjednaného právního úkonu bez ohledu na náklady advokáta, časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Pevná odměna zajišťuje klientům předem jistotu kolik za danou záležitost zaplatí.

Hodinová odměna

Hodinová odměna je počítána podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby. Její výše se obvykle pohybuje v rozmezí od 1.500 Kč do 2.000 Kč dle náročnosti poskytovaných právních služeb.

Klientovi je účtována pouze efektivně vynaložená činnost advokáta (přímo související s danou právní službou) a skutečný čas poskytování služby (nikoliv například čas za každou započatou hodinu práce apod.).

V případě opakovaného poskytování právních služeb bývá s klienty sjednána zvýhodněná měsíční odměna (viz zvýhodněná paušální odměna).

Zvýhodněná paušální odměna

Zvýhodněná paušální odměna je sjednána podle měsíčního rozsahu právních služeb a spočívá v placení určité měsíční částky bez ohledu na časový rozsah právních služeb a na počet úkonů učiněných advokátem (vhodné např. pro firmy, města, obce, apod.).

Pro dlouhodobější spolupráci nabízí advokátní kancelář zvýhodněné měsíční paušální odměňování. Více informací žádejte při osobním jednání s advokátem.

Odměna za úkon

V případě odměny za úkon je s klientem sjednána odměna za jeden úkon právní služby ve smyslu Advokátního tarifu, přičemž odměna je určena podle počtu provedených úkonů. Pro definování jednotlivých úkonů právní služby je pro advokáta závazný Advokátní tarif. Více informací žádejte při osobním jednání s advokátem.

Podílová odměna (No Win, No Fee)

V některých případech, zejména při zastupování ve věcech náhrady škody či při vymáhání některých pohledávek, je možné s klienty sjednat odměnu podle principu „No win, No fee“. V takovém případě pak klient neplatí žádné zálohy (s výjimkou hotových nákladů, viz níže) a nárok na odměnu vzniká pouze v případě úspěchu v daném sporu. Tato odměna je pak určena předem dohodnutou pevnou částkou nebo podílovou odměnou učenou procentem z vymáhané částky. Výše takové odměny je sjednána s ohledem na výši vymáhané částky a možné riziko neúspěchu ve sporu.

Náklady

K odměně za poskytnuté právní služby se připočítává náhrada účelně vynaložených nákladů, jako jsou cestovní výdaje, poštovné, správní, soudní, notářské a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy ze soudních spisů, fotokopie apod. Při úkonech prováděných v místě, které není sídlem naší advokátní kanceláře, účtujeme náhradu za čas promeškaný cestou do tohoto místa a zpět podle dohody s klientem.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.